Mingrui Zhang

Ph.D Candidate (Tsinghua University)

image

I am a Ph.D. candidate in the School of Software at Tsinghua University, under the supervision of Jiaguang Sun and Yu Jiang. My research topic is to automatically synthesize a fuzz driver.


Publications

DAISY: Effective Fuzz Driver Synthesis with Object Usage Sequence Analysis

ICSE-SEIP 2023

Mingrui Zhang, Chijin Zhou, Jianzhong Liu, Mingzhe Wang, Jie Liang, Juan Zhu and Yu Jiang

IntelliGen: Automatic Driver Synthesis for Fuzz Testing

ICSE-SEIP 2021

Mingrui Zhang, Jianzhong Liu, Fuchen Ma, Huafeng Zhang, Yu Jiang

Code generation method of data flow model based on branch marking

Journal of Software 2021, 32(6)

Zhuo Su, Dongyan Wang, Yixiao Yang, Mingrui Zhang, Yu Jiang, Jiaguang Sun

Escape from Escape Analysis of Golang

ICSE-SEIP 2020

Cong Wang, Mingrui Zhang, Yu Jiang, Huafeng Zhang, Zhenchang Xing, Ming Gu